Galavazi logo  
  What we do | Lawyers | General Conditions | Important information | Contact  
 


Algemene voorwaarden

  1. Galavazi Den Hertog (“Galavazi Den Hertog”) is een maatschap aangegaan naar Nederlands recht, bestaande uit besloten vennootschappen (“Partners”), die zich ten doel stelt de advocatuur en de belastingadviespraktijk uit te oefenen. Een lijst van Partners wordt op verzoek toegezonden.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Galavazi Den Hertog, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Galavazi Den Hertog te zijn gegeven, ook indien een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt gegeven met het oog op uitvoering door een bepaalde aan Galavazi Den Hertog verbonden persoon. De artikelen 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: Partners, de aandeelhouders en bestuurders van de Partners, Stichting Beheer Derdengelden Galavazi Den Hertog, personen werkzaam voor Galavazi Den Hertog en derden door Galavazi Den Hertog ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Galavazi Den Hertog is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
  5. Indien Galavazi Den Hertog een niet aan haar verbonden derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Galavazi Den Hertog jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. Galavazi Den Hertog is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  6. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Galavazi Den Hertog, maar ook ten behoeve van de Partners, de aandeelhouders en bestuurders van de Partners, personen werkzaam voor Galavazi Den Hertog en derden door Galavazi Den Hertog ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht.
  7. Galavazi Den Hertog en Stichting Beheer Derdengelden Galavazi Den Hertog kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Galavazi Den Hertog en Stichting Beheer Derdengelden Galavazi Den Hertog zullen deze gelden storten bij een door Galavazi Den Hertog in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank. Galavazi Den Hertog en Stichting Beheer Derdengelden Galavazi Den Hertog zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
  8. Galavazi Den Hertog is als gevolg van geldende wetgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Galavazi Den Hertog een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
  9. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Galavazi Den Hertog als daarvoor aansprakelijk persoon bekend is geworden.
  10. De verhouding tussen een opdrachtgever en Galavazi Den Hertog wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In het geval van geschil over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 23 september 2013 onder nummer 97/2013.

Galavazi_english

 

 
     
 
  Copyright 2013 galavazi.com | | Powered by F'act Design